Gazdaság / Települési adó

Települési adóNemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.5.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

Nemesbőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) és 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

I. Fejezet

Települési adó a földterületre

 

1.§

Nemesbőd község közigazgatási területén adóköteles az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott minden földterület (továbbiakban: földterület).

 

2.§

A települési adó (továbbiakban: adó) határozatlan időre kerül bevezetésre.

 

3.§

(1) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa.

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

 

4.§

(1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adófizetési kötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

 

5.§

Az adó alapja a négyzetméterben számított alapterület.

 

6.§

Az adó mértéke 2.000,- Ft/hektár.

 

7.§

Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a tulajdonában álló - Nemesbőd közigazgatási területén lévő - földterületek nagysága 1 hektár alatt van.

 

8.§

(1) Az adót az adóalany önadózással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

(2) Az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletfizetési határideje minden év március 15., a második részletfizetési határideje minden év szeptember 15. napja.

(3) Az adó bevezetésének évében az adóalany az év január 31. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának megfelelően.

(4) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

(5) Az adóalany az adó fizetési kötelezettséget érintő minden változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

(6) A mentességgel rendelkező földtulajdonos is köteles adatot szolgáltatni.

 

II. Fejezet

Települési adó egyes szolgáltató üzemeltetésében levő víztoronyról

 

9.§

 

10.§

 

11.§

 

12.§

 

13.§

 

14.§

 

15.§

 

III. Fejezet

Települési adó egyes szolgáltató tulajdonában levő távközlési toronyról

16.§

 

17.§

 

18.§

 

19.§

 

20.§

 

21.§

 

22.§

 

IV. Fejezet

Települési adó egyes szolgáltató tulajdonában gáz nyomásszabályozó állomásról

 

23.§

 

24.§

 

25.§

 

26.§

 

27.§

 

28.§

 

29.§

 

V. Fejezet

Települési adó egyes szolgáltató tulajdonában villanyoszlopról

30.§

 

31.§

 

32.§

 

33.§

 

34.§

 

35.§

 

36.§

 

9.§-tól a 36.§-ig HATÁLYTALAN

 

V. Fejezet

37.§

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a települési adóról szóló 22/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet.

 

Nemesbőd, 2016. november 4.

 

 

Simon Ferenc sk.                          dr. Pupp Ákos s.k.

polgármester                 jegyzői feladatok ellátásával mb. köztisztviselő

 

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Nemesbőd, 2016. november 5.

 

                                                   dr. Pupp Ákos s.k.

                               jegyzői feladatok ellátásával mb. köztisztviselő


« Vissza az előző oldalra!

Nemesbőd Község Önkormányzata - Magyar