Hírek / Hirdetmény - Óvodai beiratkozás

Hirdetmény - Óvodai beiratkozásHIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Nemesbőd, Gyöngyvirág Óvodába a következő időpontokban történik:

2018. Május 2. (SZERDA) 8.00-16.30-ig

                           2018. MÁJUS 3.(CSÜTÖRTÖK) 8.00-12.00-ig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 

 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a kötelező védőoltások meglétének igazolását (oltási kiskönyv)

- igazolás a gyermek egészségi állapotáról (egészséges, közösségbe mehet)

 

 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

 

Nemesbőd, 2018.Április 17.


« Vissza az előző oldalra!

Nemesbőd Község Önkormányzata - Magyar