Hírek / Hírdetmény településképi rendelettel kapcsolatban

Hírdetmény településképi rendelettel kapcsolatbanHIRDETMÉNY
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi tájékoztatási szakaszát Nemesbőd Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.
A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Nemesbőd Község Önkormányzatának 4/2017. (VI.29.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.njt.hu honlapon.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Nemesbőd lakossága és a nemesbődi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.
A véleménynyilvánítás határideje: 2018. január 24-től - 2018. február 14-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.
♦ ♦ ♦
A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2018. február 1-én, 12 órától – 12.45 óráig
Helyszín: Nemesbőd, Polgármesteri Hivatal (9749 Nemesbőd, Kossuth utca 15.)
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2018. február 9-ig
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a nemesbod@foepitesz.com email címre.
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Nemesbőd, 2018. január 24.
Simon Ferenc sk.
polgármester
Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:
Települési Arculati Kézikönyv (TAK):
A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.
Településképi rendelet készül(TkR):
Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.


« Vissza az előző oldalra!

Nemesbőd Község Önkormányzata - Magyar